Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­des­sa kes­ki­ty­tään HR-toi­min­nan ope­ra­tii­vi­seen roo­liin yri­tyk­ses­sä ja pe­reh­dy­tään mo­ni­puo­li­ses­ti kes­kei­siin HR-toi­min­toi­hin.

Si­säl­löl­li­si­nä pai­no­pis­tei­nä ovat toi­min­nan eet­ti­syys, hy­vän hal­lin­noin­nin pe­riaat­teet ja toi­min­ta­ta­vat, suo­ri­tuk­sen joh­ta­mi­nen se­kä työ­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­sen kes­kei­nen mer­ki­tys yri­tyk­sen toi­min­nas­sa. Li­säk­si opis­ke­li­ja voi ha­lu­tes­saan suo­rit­taa työ­hy­vin­voin­ti­kor­tin ja opin­to­ko­ko­nai­suu­teen liit­ty­viä teh­tä­viä voi kyt­keä osak­si oman työn tai oman yri­tyk­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä.

Opin­to­ko­ko­nai­suus koos­tuu kol­mes­ta kym­me­nen opin­to­pis­teen laa­jui­ses­ta opin­to­jak­sos­ta.

  • Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op
  • Työterveys ja työhyvinvointi 10 op
  • Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op

Paik­ko­ja ko­ko­nai­suu­des­sa on 20.

Opin­to­ko­ko­nai­suu­teen pää­see il­moit­tau­tu­maan 1.7.2019 al­kaen. Ilmoittaudu opintoihin tästä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.9.2019.

ESITTELY

Ope­tus si­säl­tää lä­hio­pe­tus­ta Hel­sin­gin Haa­gas­sa. Se to­teu­te­taan suu­rel­ta osin in­teg­roi­tu­na yh­des­sä YP-työyh­tei­sön ke­hit­tä­jä – pro­fii­lin tut­kin­to­ryh­män kans­sa. Lä­hi­päi­vät ovat teo­rian ja työe­lä­mä­ko­ke­muk­sen vah­vaa vuo­ro­pu­he­lua. Opin­to­ryh­män mo­ni­puo­li­nen työe­lä­mä­taus­ta ja -ko­ke­mus tuo kes­kus­te­luun ai­nek­sia eri aloil­ta ja sek­to­reil­ta. Ter­ve­tu­loa mu­kaan löy­tä­mään ins­pi­roi­via yh­tei­siä am­ma­til­li­sen ref­lek­tion het­kiä!

Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­den 2 en­sim­mäi­nen lä­hio­pe­tus­päi­vä jär­jes­te­tään 24.9.2019.

Lä­hi­päi­vien osoi­te
Hu­ma­kin Hel­sin­gin TKI-kes­kus (Ilk­ka), Il­kan­tie 4, 00400 HEL­SIN­KI. Lä­hio­pe­tus ajoit­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 9:15-16:00.

Pi­dä­täm­me oi­keu­det muu­tok­siin ai­ka­tau­lus­sa.

TOTEUTUS

Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op

ti 24.9. lähiopetus Haagassa
ma 4.11. lähiopetus Haagassa
ke 11.12. lähiopetus Haagassa

Työterveys ja työhyvinvointi 10 op

ma 30.9. lähiopetus Haagassa
ti 12.11. lähiopetus Haagassa
ke 4.12. lähiopetus Haagassa

Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op

ti 11.2. lähiopetus Haagassa
ke 1.4. lähiopetus Haagassa
ti 19.5. lähiopetus Haagassa

Hinta
300 euroa. Katso verkkosivuiltamme lisätietoja alennuksista ja maksuehdoista. Opinnot maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä
16.9.2019 23:59:00

Vastuuhenkilöt
Pauliina Parhiala p. 050 4759 487, Nina Simola-Alha p. 0400 349 296 (kesällä Reijo Viitanen)
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@humak.fi

LUE UUTINEN AIHEESTA VERKKOSIVUILTAMME

Osaamisalue: ,

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu. Olemme Suomen suurin järjestö- ja nuorisotyön, työelämän kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan alan yrittäjyyden sekä tulkkausalan kehittäjä ja kouluttaja. Humakissa on noin 130 hengen osaava henkilöstä sekä 1500 opiskelijaa Helsingissä, Kauniaisissa, Nurmijärvellä, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.