Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -koulutus on suunnattu luovalla sektorilla tuotannollisissa tehtävissä toimivalle kulttuurituotannon ammattilaiselle, joka haluaa syventää ja laajentaa osaamistaan ja parantaa oman toiminta-alueensa kehittämistaitoja.

Tutkinto antaa valmiuksia toimia proaktiivisesti kehittämis-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Työelämän muutokset huomioidaan opintosisällöissä esimerkiksi kytkemällä opiskelu opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Opinnäyte on luonteeltaan kehittämistehtävä ja sen laajuus on 30 op.

Suoritettavan tutkinnon tuottama kelpoisuus vastaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelu on päätoimista, mutta opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–3 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Tutkintoa suorittamaan valitaan 20 opiskelijaa.

Opiskelija saa lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla, jos niiden sisällöt vastaavat tämän tutkinnon sisältöjä. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella.

Sisältö

Tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden sisällöt opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

Opintojen rakenne

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Puolet tutkinnosta muodostaa opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämishanke. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen kesto on 1,5 vuotta (18 kk).

Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä ja hankkeissa toteutettavista kehittämistehtävistä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Opinnoissa korostuvat verkostoitumista, ryhmätyöskentelytaitoja sekä kansainvälistymistä vahvistavat oppimismenetelmät.

Tutkinto jakaantuu kuuteen erilliseen opintojaksoon, jotka ovat:

1) Johtaminen ja esimiestyö kulttuurialalla 10 op

2) Kulttuurituotannon muuttuvat toimintaympäristöt 5 op

3) Asiantuntijuus ja oman osaamisen kehittäminen 5 op

4) Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät 5 op

5) Opinnäytetyö 30 op

6) Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Suorituspaikka

Lähiopetus tapahtuu Helsingissä, Humak (TKI-keskus Ilkka), Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Opinnoissa on itsenäisesti tai verkossa suoritettavia tehtäviä.

Hakukelpoisuusvaatimus

Kulttuurituottaja (AMK) tai kulturproducent (YHS), tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Myös tutkintoja vastaavat ulkomaiset tutkinnot hyväksytään. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus kulttuurialan tehtävistä korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Ulkomailla suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen.

Hakuprosessi

HAKULOMAKE

https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.912993247310

ENNAKKOTEHTÄVÄ – PALAUTUS HAKUAIKANA

Ennakkotehtävä ohjeineen julkaistaan haun alkaessa myös Humakin verkkosivuilla.

Ennakkotehtävä on karsiva. Hakukelpoinen ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittanut hakija kutsutaan valintakokeeseen.

Hakijan tulee palauttaa ennakkotehtävän hakuaikana (oltava tallennettuna viimeistään 18.9.2019 klo 15.00 mennessä).

Hakijan tulee palauttaa ennakkotehtävä yhtenä liitetiedostona Humakin sähköiseen palautusjärjestelmään. Pelkän ennakkotehtävän palauttaminen ei riitä hakuun, vaan hakijan tulee täyttää myös yhteishakulomake.

Linkki ennakkotehtävään: ilmoitetaan myöhemmin

VALINTAKOE

Kutsut valintakokeisiin lähetetään aikaisintaan 17.10.2019 hakukelpoisille ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneille hakijoille.

Kulttuurituotannon (ylempi AMK) valintakoe järjestetään hakukelpoisille ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneille hakijoille to-pe 24. – 25.10.2019 (noin klo 8-17) osoitteessa Humanistinen ammattikorkeakoulu, Ilkantie 4, Helsinki. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Valintakoe sisältää kirjallisen koeosion ja haastattelun. Valintakokeessa mitataan hakijan ammatillisen kentän tuntemusta sekä soveltuvuutta kulttuurituotannon asiantuntijatehtäviin valmentavaan koulutukseen.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Valintakokeen erityisjärjestelyhakemuksen tulee olla perillä Humakin hakijapalveluissa viimeistään 25.9.2019 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen tulee liittää selvitys/kuvaus erityisjärjestelyjen tarpeesta, perusteista, mahdollisen lisäajan tarve ja aina asiantuntijalausunto (esim. lääkärintodistus tai vastaava). Hakija saa päätöksen erityisjärjestelyistä ja mahdollisesta lisäajasta. Katso lisätietoja: www.humak.fi/opiskelijaksi/yhteishaku/ ja www.humak.fi/opiskelijaksi/kulttuurituottaja/kulttuurituottaja-ylempi-amk/.

Akuuteissa ja äkillisissä tilanteissa voidaan huomioida myös myöhemmin toimitettu pyyntö, kuitenkin huomioiden riittävä aika ennen valintakoetta.

Osaamisalue: , , ,

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu. Olemme Suomen suurin järjestö- ja nuorisotyön, työelämän kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan alan yrittäjyyden sekä tulkkausalan kehittäjä ja kouluttaja. Humakissa on noin 130 hengen osaava henkilöstä sekä 1500 opiskelijaa Helsingissä, Kauniaisissa, Nurmijärvellä, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.