ESITTELY

Opin­to­ko­ko­nai­suu­des­sa kes­ki­ty­tään työyh­tei­sön ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan kan­nal­ta kes­kei­siin työ­lain­sää­dän­nön sään­nök­siin se­kä yh­teis­toi­min­nan mer­ki­tyk­seen or­ga­ni­saa­tion toi­min­nas­sa ja ke­hit­tä­mi­ses­sä. Li­säk­si opis­ke­li­ja saa pe­rus­tie­dot edun­val­von­nan, kan­sa­lais­toi­min­nan ja yh­teis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä yh­teis­kun­nas­sa.

Opin­to­ko­ko­nai­suus koos­tuu kuu­des­ta vii­den opin­to­pis­teen laa­jui­ses­ta opin­to­jak­sos­ta.

  • Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 5 op
  • Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op
  • Yhteistoiminta 5 op
  • Valmentava työote 5 op (verkko-toteutus)
  • Työsuhdeasiat 5 op
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op

Hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­te­tus­ta täy­den­nys­kou­lu­tuk­ses­ta myön­ne­tään Hu­ma­kin myön­tä­mä to­dis­tus.

Osal­lis­tu­ja­paik­ko­ja ko­ko­nai­suu­des­sa on 10.

Opin­to­ko­ko­nai­suu­teen pää­see il­moit­tau­tu­maan 1.7.2019 al­kaen. Ilmoittaudu opintoihin tästä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.8.2019.

TOTEUTUS

Ope­tus si­säl­tää lä­hio­pe­tus­ta Hel­sin­gin Haa­gas­sa. Se to­teu­te­taan suu­rel­ta osin in­teg­roi­tu­na yh­des­sä YP-työyh­tei­sön ke­hit­tä­jä – pro­fii­lin tut­kin­to­ryh­män kans­sa. Lä­hi­päi­vät ovat teo­rian ja työe­lä­mä­ko­ke­muk­sen vah­vaa vuo­ro­pu­he­lua. Opin­to­ryh­män mo­ni­puo­li­nen työe­lä­mä­taus­ta ja -ko­ke­mus tuo kes­kus­te­luun ai­nek­sia eri aloil­ta ja sek­to­reil­ta. Ter­ve­tu­loa mu­kaan löy­tä­mään ins­pi­roi­via yh­tei­siä am­ma­til­li­sen ref­lek­tion het­kiä!

Osaa­mis­ko­ko­nai­suu­den 1 en­sim­mäi­nen lä­hio­pe­tus­päi­vä jär­jes­te­tään 27.8.2019.

Lä­hi­päi­vien osoi­te
Hu­ma­kin Hel­sin­gin TKI-kes­kus (Ilk­ka), Il­kan­tie 4, 00400 HEL­SIN­KI. Lä­hio­pe­tus ajoit­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 9:15-16:00.

Pi­dä­täm­me oi­keu­det muu­tok­siin ai­ka­tau­lus­sa.

Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 5 op
ti 27.8. lähiopetus Haagassa
ma 23.9. lähiopetus Haagassa
ti 10.12. lähiopetus Haagassa

Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op
ke 28.8. lähiopetus Haagassa
ti 24.9. lähiopetus Haagassa
ma 4.11. lähiopetus Haagassa

Yhteistoiminta 5 op
ke 25.9. lähiopetus Haagassa
ma 7.10. lähiopetus Haagassa
ma 10.12. lähiopetus Haagassa

Valmentava työote 5 op (verkko-toteutus)
ti 4.2. Valmentava työote, webinaari klo 15:00–16:30 (alustava). Ei lähiopetusta.
to 2.4. Valmentava työote, webinaari klo 15:00-16:30 (alustava). Ei lähiopetusta.

Työsuhdeasiat 5 opto 9.1. lähiopetus Haagassa
ke 12.2. lähiopetus Haagassa
ke 25.3. lähiopetus Haagassa

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op
ke 5.2. lähiopetus Haagassa
ma 24.2. lähiopetus Haagassa

Hinta
300,00 €, katso lisätiedot ja alennukset verkkokaupastamme. Opinnot maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ke­nel­le osaa­mis­ko­ko­nai­suus so­pii?
Osaa­mis­ko­ko­nai­suus on tar­koi­tet­tu työe­lä­män ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­vil­le, joil­la on jo kor­kea­kou­lu­tut­kin­to.

Vastuuhenkilöt
Pauliina Parhiala p. 050 4759 487, Nina Simola-Alha p. 0400 349 296, (kesällä Reijo Viitanen)
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@humak.fi

Viimeinen ilmoittautumispäivä
19.8.2019 23:59:00

LUE UUTINEN AIHEESTA SIVUILTAMME

Osaamisalue: , ,

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu. Olemme Suomen suurin järjestö- ja nuorisotyön, työelämän kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan alan yrittäjyyden sekä tulkkausalan kehittäjä ja kouluttaja. Humakissa on noin 130 hengen osaava henkilöstä sekä 1500 opiskelijaa Helsingissä, Kauniaisissa, Nurmijärvellä, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.