Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 10.6.2020 klo 12.00 mennessä

KAKSI (2) PUHETERAPEUTIN TOINTA

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu puheterapeutti. 

Tehtäviin kuuluvat puheterapia-arviot sekä puheterapeuttinen kuntoutus joko lasten ja nuorten tai aikuisten parissa. Tehtävän sisältö ja alkusijoituspaikka neuvoteltavissa.

Soitessa kaikki kuntoutuspalvelut on integroitu kuntoutuksen ja neurologian palvelualueeseen ja puheterapeuttitiimi on sijoitettu kokonaisuutena yhdelle vastuualueelle. 

Tarjoamme noin kymmenen puheterapeutin monipuolisen tiimin tuen ja mahdollisuuden monipuoliseen työhön kiinnostuksesi kohteet huomioiden. Tarjoamme myös joustavan työajan työaikapankin muodossa sekä mahdollisuuden etätyöhön ja lyhennettyyn työaikaan. Työaikamuotona jaksotyö. Säännöllinen työnohjaus on järjestetty.

Odotamme kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä sekä hyviä yhteistyötaitoja. Voit työskennellä valintasi mukaan suomen- tai ruotsinkielisten asiakkaiden parissa.

Puheterapeuttien palkkauksesta on Soitessa erillinen sopimus. Tehtäväkohtainen palkka on 3 535 euroa ja tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan KVTES:in mukaista määrävuosilisää sekä työn vaativuuden mukaisia tasokorotuksia.

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. 

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

Lisätietoja antaa vastuualuejohtaja Jouni Kauppinen puh. 044 7307 635, jouni.kauppinen@soite.fi  tai vastaava puheterapeutti Kaisa Saariaho puh. 040 6534 485, kaisa.saariaho@soite.fi  

Kokkolassa 14.5.2020

 

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

 

                      

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 10.6.2020 kl. 12.00 

TVÅ (2) BEFATTNINGAR SOM TALTERAPEUT

Behörighetsvillkoret är legitimering som talterapeut. 

Till uppgifterna hör talterapeutiska bedömningar och talterapeutisk rehabilitering antingen med barn och ungdomar eller med vuxna. Det är möjligt att förhandla om uppgiftens innehåll och första placeringen.

I Soite har alla rehabiliteringstjänster integrerats i serviceområdet Rehabilitering och neurologi, och talterapeutteamet har i sin helhet ställts under ett ansvarsområde.  

Vi erbjuder stödet av ett mångsidigt team med ungefär tio talterapeuter och möjlighet till mångsidigt arbete med beaktande av det du är särskilt intresserad av. Vi erbjuder dessutom en flexibel arbetstid tack vare arbetstidsbank samt möjlighet till arbete på distans och förkortad arbetstid. Arbetstidsformen är periodarbetstid. Det har ordnats regelbunden arbetshandledning.

Vi förväntar oss förmåga att arbeta i ett yrkesövergripande team samt god samarbetsförmåga. Du kan välja om du arbetar med finsk- eller svenskspråkiga klienter.

I Soite tillämpas ett separat avtal i fråga om talterapeuternas lönesättning. Den uppgiftsrelaterade lönen är 3 535 euro och utöver den betalas årstillägg i enlighet med AKTA samt nivåförhöjningar enligt arbetets svårighetsgrad. 

Den lediga befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga din CV till din elektroniska ansökning.

Före fastställandet av valet bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga som skrivits av samkommunens företagsläkare. Vid tillsättandet av befattningen tillämpas en prövotid på sex månader.

 

Mer information ges av ansvarsområdeschef Jouni Kauppinen tfn 044 730 7635, jouni.kauppinen@soite.fi  eller ansvariga talterapeuten Kaisa Saariaho tfn 040 653 4485, kaisa.saariaho@soite.fi 

I Karleby 14.5.2020

 

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Osaamisalue: