Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 30.9.2020 klo 12.00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA MIELENTERVEYSTYÖSSÄ

Viran tämänhetkinen sijoittuminen on perheiden palveluiden toimialueelle palvelualueena mielenterveys- ja päihdepalvelut. Sosiaalityöntekijä kuuluu mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluiden tiimiin, jossa työskentelee sosiaalityöntekijän lisäksi vastuualuejohtaja, sosionomeja (AMK) ja sairaanhoitaja. Sosiaalityöntekijä toimii tarvittaessa sosiaalityöntekijän viransijaisena päihde- ja riippuvuuspalveluissa.

Työtehtäviin kuuluvat mm. sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit sekä suunnitelmallinen sosiaalityö painottuen erityisen tuen tarpeen asiakkaisiin. Työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa. Työpiste sijaitsee Portti -rakennuksessa psykiatrian avohoidon kuntoutustiimin yhteydessä. Työssä liikutaan kuntayhtymän alueella, joten oman auton käyttömahdollisuus on eduksi. Myös ruotsin kielen taito on hyödyksi.

Olet rohkea, nopeasti työhön tarttuva, positiivisen asenteen ja hyvät vuorovaikutustaidot omaava. Sosiaalipalvelu- ja hoitojärjestelmän tuntemus on hyödyksi työtehtävien hoitamisessa. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat psykiatrian osasto- ja avohoito, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, lastensuojelu sekä useat palveluntuottajat.

Tarjoamme sinulle monipuolisia tehtäviä työikäisten asiakkaiden parissa, motivoituneet työkaverit, perehdytyksen työhön sekä mahdollisuuden säännölliseen työnohjaukseen ja kouluttautumiseen. Työ on itsenäistä ja antoisaa asiantuntijatyötä, jossa pääset hyödyntämään ja kehittämään vahvuuksiasi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Hakemus pyydetään jättämään sähköisenä www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Tehtäväkohtainen palkka on 3350 €/kk.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää nähtäväksi kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Soite on savuton työpaikka.

Lisätietoja antavat: 

Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalveluiden vs. vastuualuejohtaja Lena Pietilä, lena.pietila@soite.fi , puh 044-7809828

Mielenterveys- ja päihdepalveluluiden palvelualuejohtaja Nina Wikström, nina.wikstrom@soite.fi , puh 044-7232306

 

Kokkola 24.8.2020

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

 

 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite lediganslår att sökas senast 30.9.2020 kl. 12.00

EN TJÄNST SOM SOCIALARBETARE INOM MENTALVÅRDSARBETET

Tjänsten är för närvarande förlagd till familjetjänsternas verksamhetsområde som serviceområdet mental- och missbrukarvårdstjänster. Socialarbetaren hör till teamet för boende- och stödtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering, och utöver socialarbetaren består teamet av ansvarsområdesdirektör, socionomer (Yrkeshögskola) och en sjukskötare. Socialarbetaren fungerar vid behov som socialarbetarens ställföreträdare inom tjänsterna för behandling av rusmedelsmissbruk och beroende.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. bedömningar av servicebehovet i enlighet med socialvårdslagen samt planerat socialarbete med betoning på klienter som behöver särskilt stöd. Arbetet utförs i ett multiprofessionellt nätverk. Arbetsplatsen är belägen i Porten-byggnaden i anslutning till psykiatriska öppenvårdens rehabiliteringsteam. I arbetet rör man sig runt om i samkommunens område, så tillgång till egen bil är en fördel. Kunskaper i svenska är också till fördel.

Du är modig, tar snabbt tag i arbetet, har en positiv inställning och god interaktionsförmåga. Kännedom om socialtjänst- och vårdsystemet är till nytta i utförandet av arbetsuppgifterna. Till de viktigaste samarbetsparterna hör psykiatrins avdelnings- och öppenvård, vuxensocialarbetet, handikapptjänsterna, barnskyddet samt flera serviceproducenter.

Vi erbjuder dig mångsidiga uppgifter i arbetet med klienter i arbetsför ålder, motiverade arbetskamrater, inskolning i arbetet samt möjlighet till regelbunden arbetshandledning och utbildning. Arbetet är självständigt och givande sakkunnigarbete där du har möjlighet att utnyttja och utveckla dina styrkor.

Duglighetskravet för uppgiften är kompetens som socialarbetare i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015. Tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga en CV till den elektroniska ansökan. Kopior av examens- och arbetsintyg behöver inte bifogas till den elektroniska ansökan, men den sökande bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju. Uppgiftsspecifik lön är 3350 €/mån.

Före fastställandet av valet ska den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsduglighet utfärdat av en av företagsläkarna för samkommunens personal. Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader.Soite är rökfritt.

Mer information ges av: 

Lena Pietilä, ställföreträdande ansvarsområdesdirektör för boende- och stödtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering, lena.pietila@soite.fi, tfn 044-7809828

Nina Wikström, ansvarsområdesdirektör för boende- och stödtjänster för personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering, nina.wikstrom@soite.fi, tfn 044-7232306

 

Karleby 24.8.2020

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Osaamisalue: