Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 15.9.2019 klo 12.00 mennessä

TOIMINTATERAPEUTIN ÄITIYSLOMAN SIJAISUUS 

Tehtäväalueena on lasten- ja nuorten toimintaterapia-arviot. Työhön kuuluu arviointia ja ohjausta. Työhön kuuluu myös kuntoutussuunnitelman laadinta yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Toimintaterapia-arviot toteutuvat pääosin vastaanotolla, myös päiväkoti- ja koulukäynnit sisältyvät työnkuvaan. 

Hyvät vuorovaikutustaidot ja joustavuus sekä halu työn kehittämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön ovat tehtävässä eduksi. Toimintaterapeutin tehtävät edellyttävät kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja päätöksentekoon sekä tiimi ja moniammatilliseen työhön. Työssä tarvitaan hyvää kirjallista esitystaitoa ja taitoa toimia toimintaterapian asiantuntijana.

Toimintaterapeutin tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. 

Avointa sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Sijaisuuteen valittavan tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Soite on savuton.

Lisätietoja antaa vastuualuejohtaja Mia Lukkarila 8.9.2019 saakka, puh. 040 141 6409 ja vastuualuejohtaja Jouni Kauppinen 9.9.2019 alkaen, puh. 044 730 7635, etunimi.sukunimi@soite.fi

Kokkolassa 15.8.2019

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

 

 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite lediganslår att sökas senast 15.9.2019 kl. 12.00

ETT VIKARIAT SOM ERGOTERAPEUT UNDER MODERSKAPSLEDIGHET

Uppgiftsområdet är ergoterapeutiska bedömningar av barn och ungdomar. Till arbetet hör bedömning och handledning. I arbetet ingår också utarbetande av rehabiliteringsplaner i samarbete med ett yrkesövergripande team. De ergoterapeutiska bedömningarna görs i huvudsak på mottagningen, men också daghems- och skolbesök ingår i arbetsbeskrivningen. 

God kommunikationsförmåga och flexibilitet samt vilja att utveckla arbetet och göra yrkesövergripande samarbete är till nytta i uppgiften. En ergoterapeuts uppgifter förutsätter förmåga att självständigt arbeta med klienter och fatta beslut samt förmåga att arbeta i ett team och göra yrkesövergripande arbete. I arbetet krävs god skriftlig kommunikationsförmåga och förmåga att fungera som sakkunnig inom ergoterapi.

Behörighetsvillkoren för uppgiften som ergoterapeut är yrkeskompetens och lämplighet för  ifrågavarande uppgift i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994. Anställningsförhållandets villkor bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Vikariatet söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga CV till den elektroniska ansökan. Kopior på examens- och arbetsintyg behöver inte bifogas vid elektronisk ansökning, men den sökande bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Den som väljs till vikariatet ska visa upp sitt straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002). Dessutom ska den valda ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Soite är rökfri.

Mer information ges av ansvarsområdeschef Mia Lukkarila tills 8.9.2019, tfn 040 141 6409 och ansvarsområdeschef Jouni Kauppinen från 9.9.2019, tfn 044 730 7635, förnamn.efternamn@soite.fi

Karleby 15.8.2019 

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Osaamisalue: