Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 10.6.2020 klo 12.00 mennessä

TOIMINTATERAPEUTIN TOIMI 
Alkusijoituspaikka aikuisten toimintaterapiatiimi

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu toimintaterapeutti. 

Tehtäviin kuuluvat aikuisten toimintaterapia-arviot ja mahdollisesti myös terapiasarjat. Aikuisten toimintaterapeutit työskentelevät mm. neurologian ja vaativan kuntoutuksen osastolla, avoterveydenhuollossa, apuvälinepalveluissa sekä psykiatrian yksiköissä.

Soitessa kaikki kuntoutuspalvelut on integroitu kuntoutuksen ja neurologian palvelualueeseen ja toimintaterapeuttitiimi on sijoitettu kokonaisuutena yhden esimiehen alaisuuteen Lasten ja nuorten kuntoutuksen vastuualueelle.

Tarjoamme yli kymmenhenkisen monialaisen toimintaterapeuttitiimin tuen ja mahdollisuuden monipuoliseen työhön. Soitessa on mahdollisuus joustavaan työaikaan työaikapankin tai lyhennetyn työajan muodossa. Myös etätyö on sovittaessa mahdollista. 

Odotamme kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä sekä hyviä yhteistyötaitoja. Voit työskennellä valintasi mukaan suomen- tai ruotsinkielisten asiakkaiden parissa.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. 

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa vastuualuejohtaja Jouni Kauppinen puh. 044 730 7635, jouni.kauppinen@soite.fi  tai toimintaterapeutti Tiina Pellinen puh. 0400 145 586, tiina.pellinen@soite.fi  

Kokkolassa 14.5.2020

 

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite lediganslår att sökas senast 10.6.2020 kl. 12.00

EN BEFATTNING SOM ERGOTERAPEUT
Första placeringen är i ergoterapiteamet för vuxna

Behörighetsvillkoret är legitimering som ergoterapeut. 

Till uppgifterna hör ergoterapeutiska bedömningar för vuxna och eventuellt också terapiserier. Ergoterapeuterna för vuxna arbetar bl.a. på avdelningen för neurologi och krävande rehabilitering, inom öppenvården, hjälpmedelstjänsterna och i psykiatriska enheterna.

I Soite har alla rehabiliteringstjänster integrerats i serviceområdet Rehabilitering och neurologi, och ergoterapeutteamet har i sin helhet ställts under en chef i ansvarsområdet Rehabilitering för barn och ungdomar.

Vi erbjuder stödet av ett sektorsövergripande ergoterapiteam på över tio personer och möjlighet till mångsidigt arbete. I Soite finns möjlighet till flexibel arbetstid tack vare arbetstidsbank eller förkortad arbetstid. Enligt överenskommelse är det också möjligt att arbeta på distans.

Vi förutsätter förmåga att arbeta i ett yrkesövergripande team samt god samarbetsförmåga. Du kan välja om du arbetar med finsk- eller svenskspråkiga klienter.

Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt enligt samkommunens bedömning av arbetets svårighetsgrad.

Den lediga befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikatVänligen bifoga din CV till din elektroniska ansökan.

Före fastställandet av valet bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga som skrivits av samkommunens företagsläkare. Vid tillsättandet av befattningen tillämpas en prövotid på sex månader.

Mer information ges av
ansvarsområdeschef Jouni Kauppinen tfn 044 730 7635 jouni.kauppinen@soite.fi eller
ergoterapeut Tiina Pellinen tfn 0400 145 586, tiina.pellinen@soite.fi 

I Karleby 14.5.2020

 

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Osaamisalue: