Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa, Lasten ja nuorten erityispalveluissa on haettavana 18.6.2020 klo 12.00 mennessä

YLILÄÄKÄRIN VIRKA (lastenneurologia)

Virka on uusi ja aiemmin täyttämätön. Viranhaltija vastaa lastenneurologian erikoisalasta. Kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeudet lastenneurologian erikoisalalla. Pätevän hakijan puuttuessa virka voidaan täyttää lastenneurologiaan erikoistuvan lääkärin pitkäaikaisella sijaisuudella. 

Soiten lastensairaala sisältää lasten ja nuorten osaston, lasten ja nuorten päivystyksen, lasten ja nuorten poliklinikan ja päiväsairaalan, vastasyntyneiden tehon, lasten kotisairaalan, lastenpsykiatrian osaston, lastenpsykiatrian poliklinikan, nuorisopsykiatrian osaston, nuorisopsykiatrian poliklinikan ja lasten ja nuorten terapiapoliklinikan. Lastenneurologialla toimii hyvin resursoitu moniammatillinen työryhmä. Lastensairaalassa on 14 erikoislääkärin virkaa ja lisäksi erikoistuvan lääkärin koulutusvirkoja. 

Palkkaus on voimassaolevan paikallisen lääkärisopimuksen mukainen. Erityisosaaminen huomioidaan palkkauksessa. 

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikatSähköiseen hakemukseen liitetään CV. Virkaan sisältyy 6 kk koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisätietoja antavat:

Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, puh. 040 653 4005, pirjo.dabnell@soite.fi Toimialuejohtaja, Ylilääkäri Andreas Blanco Sequeiros, Perheiden palvelut, puh. 040 653 4002, abs@soite.fi 

Kokkola 11.5.2020

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, Barnens och ungdomarnas sjukvårdstjänster ledigförklarar att sökas senast 18.6.2020 kl. 12.00

EN TJÄNST SOM ÖVERLÄKARE (barnneurologi)

Tjänsten är ny och har inte tillsatts tidigare. Tjänsteinnehavaren ansvarar för barnneurologins specialområde. Behörighetsvillkoren är en specialistläkares rättigheter inom barnneurologi. Om behörig sökande saknas kan tjänsten tillsättas med en specialiserande läkare i barnneurologi genom ett långvarigt vikariat.

Barnens och ungdomarnas sjukhus har nya utrymmen och omfattar avdelningen för barn och ungdomar, jouren för barn och ungdomar, polikliniken och dagsjukhuset för barn och ungdomar, , nyföddas intensivvård, barnens hemsjukhus, avdelningen för barnpsykiatri, polikliniken för barnpsykiatri, avdelningen för ungdompsykiatri, avdelningen för ungdompsykiatri och terapipolikliniken för barn och ungdomar. Inom barnneurologin fungerar ett mångprofessionellt arbetsteam med bra resurser. Barnens och ungdomarnas sjukhus har 14 specialistläkartjänster och dessutom utbildningstjänster för specialiserande läkare. 

Lönen bestäms enligt det gällande lokala läkaravtalet. Specialkunnande beaktas vid lönesättningen.

Sök tjänsten genom att fylla i en elektronisk ansökan på adressen www.soite.fi/Lediga arbetsplatser. Vänligen bifoga CV till ansökan. Prövotiden är sex månader.  Före fastställandet av valet bör den som valts visa upp ett intyg om sin arbetsduglighet av en av företagsläkarna för samkommunens personal. Den som valts till tjänsten bör uppvisa sitt straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002 (lagen för att utreda brottsbakgrunden för de  som arbetar med barn).

Mer information ges av:
cheföverläkare Pirjo Dabnell, tfn 040 653 4005, pirjo.dabnell@soite.fi verksamhetsområdets chef, överläkare Andreas Blanco Sequeiros, tfn 040 653 4002, abs@soite.fi  

Karleby 11.5.2020

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Osaamisalue: