Päivitetty 14.2.2019

Sisältö

1 Käyttöehdot
1.1 Palvelun tarkoitus
1.2 Käyttäjän vastuu
1.3 Palvelun toimittajan vastuu
1.4 Palvelun käyttö
1.5 Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet
1.6 Palvelun ilmoitukset
1.7 Maksupalvelutarjoaja

1 Käyttöehdot

Rekrytointi.com on LAURA Rekrytointi Oy:n omistama sekä ylläpitämä palvelu ja käyttämällä Rekrytointi.com -sivustoa ja sen palveluja hyväksyt palvelun käyttöehdot. LAURA Rekrytointi Oy pidättää oikeuden muuttaa palvelun sääntöjä ja ehtoja.

1.1 Palvelun tarkoitus

Rekrytointi.com -palvelun tarkoituksena on edistää suomalaista työnhakua, urakehitystä ja rekrytointia. Tavoitteena on auttaa työnhakijoita ja uranvaihtajia kohtaamaan rekrytoijat ja koulutuksen markkinoijat. Yritysasiakkaat saavat käyttää palvelua ja työnhakijoiden tietoja vain em. asioita koskeviin tarkoituksiin.

1.2 Käyttäjän vastuu

Olet vastuussa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi salassa pitämisestä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tai muun vastaavan laitteen, suojauksesta. Rekrytointi.com -palvelu toimii internetissä, eikä palveluntarjoaja vastaa siitä, miten palvelu toimii yksittäisissä päätelaitteissa.

Käyttäjä, yksityinen tai ilmoittaja, vastaa siitä, ettei aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien, LAURA Rekrytointi Oy:n eikä kolmansien tahojen oikeuksia. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä mitään aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

Palvelun käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjän palvelussa julkaisema aineisto ei ole lain, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaista taikka loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia kuten kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai toiminimeä. Palvelun käyttäjä sitoutuu korvaamaan LAURA Rekrytointi Oy:lle kaikki vahingot, joita LAURA Rekrytointi Oy:lle mahdollisesti aiheutuu siitä, että käyttäjä on käyttänyt palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti. LAURA Rekrytointi Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista.

1.3 Palvelun toimittajan vastuu

Rekrytointi.com-palvelu on lähtökohtaisesti käytössä ja toiminnassa koko ajan sellaisena kuin LAURA Rekrytointi Oy kulloinkin palvelua tarjoaa, mutta LAURA Rekrytointi Oy ei takaa, että palvelu tai mikään sen yksittäinen toiminto olisi aina ja keskeytyksittä käytettävissä.

LAURA Rekrytointi Oy:llä on aina oikeus keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet, lausunnot tai alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Palvelun käyttö tapahtuu lähtökohtaisesti käyttäjän omalla vastuulla eikä LAURA Rekrytointi Oy vastaa käyttäjälle tai käyttäjän päätelaitteille palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Niiltä osin kuin LAURA Rekrytointi Oy:n vastuuta käyttäjää kohtaan ei voida tehokkaasti rajoittaa, on LAURA Rekrytointi Oy:n vastuu rajattu enintään 100 euroon tai mahdolliseen tätä korkeampaan pakottavaan lakisääteiseen summaan.

1.4 Palvelun käyttö

Rekrytointi.com -palvelun tarkoituksena on auttaa ihmisiä etenemään urallaan. Palvelun käyttö on yksityiselle käyttäjälle maksutonta. Palvelussa saattaa olla hankittavissa myös maksullisia lisäominaisuuksia, mutta maksullisuudesta ilmoitetaan erikseen ominaisuuden yhteydessä.

Rekrytointi.com tarjoaa rekisteröidylle käyttäjälle mahdollisuuden katsella työpaikka- ja koulutusilmoituksia sekä hakea palvelun kautta työpaikkaa tai koulutusta. Hakeminen tapahtuu ilmoittajan määrittelemälle verkkosivulle ohjaavan linkin kautta, yrityksen tai organisaation hakulomakkeeseen ohjaavan linkin kautta tai yrityksen tai organisaation antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Rekrytointi.com toimii kanavana työpaikka- ja koulutusilmoituksille sekä pyrkii auttamaan palvelullaan henkilön ja työpaikan tai koulutuspaikan kohtaamista. Hakijan halutessa tarkempia tietoja ilmoittajayrityksestä tai -organisaatiosta, hänen tulee olla suoraan yhteydessä ilmoituksessa mainittuun yritykseen tai organisaatioon. Rekrytointi.com ei ole vastuussa palvelun työpaikka- tai koulutusilmoituksissa olevasta sisällöstä, sen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

Käyttäjällä on mahdollisuus luoda tunnus Rekrytointi.com -palveluun, jolloin käyttäjän on annettava itsestään oikeat tiedot. Tiedot tallentuvat Rekrytointi.com -palveluun ja niitä käytetään vain palvelun sekä LAURA Rekrytointi Oy:n tarkoituksiin. Lue tarkemmin tietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

1.5 Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö ja sen tekniset ratkaisut ovat yksin LAURA Rekrytointi Oy:n tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, taltioida, edelleen lähettää tai muutoin saattaa palvelua kolmansien osapuolten käytettäväksi ilman LAURA Rekrytointi Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Käyttäjä voi kuitenkin siirtää itse palveluun luomaansa materiaali vapaasti. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman LAURA Rekrytointi Oy:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa kopioida osia tai sisältöä palvelusta niiden saattamiseksi kolmansien osapuolten saataviin.

1.6 Palvelun ilmoitukset

Ilmoittaja voi jättää ilmoituksen Rekrytointi.com-sivulle suomen- tai englanninkielisenä. Jokaisella ilmoituksella on ilmoituksen identifioiva yksilöllinen numero. Rekrytointi.com -sivustolla julkaistu ilmoitus on nähtävillä enimmillään 30 päivää ja ilmoitukseen voi sisältyä vain yksi työpaikka/koulutus per ilmoitus. Ilmoituksen hakuajan päätyttyä, ilmoitus passivoituu automaattisesti. LAURA Rekrytointi Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta säilyttää asiakkaan passivoitunutta ilmoitusaineistoa.

Ilmoittaja voi jättää ilmoituksen Rekrytointi.com -sivulle joko sivuston verkkokaupan, LAURA™ -järjestelmän, LAURA Rekrytointi Oy:n kumppani- tai jälleenmyyntiverkoston, The Network -verkoston tai LAURA Rekrytointi Oy:n asiakaspalvelun kautta. Verkkokaupan kautta ostettu ilmoitus maksetaan Paytrail Oyj:n tarjoaman maksunvälityspalvelun kautta. Verkkokaupan kautta jätetty ilmoitus julkaistaan sivustolla heti maksamisen jälkeen ja järjestelmä lähettää maksusuorituksesta kuitin asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakaspalvelun kautta jätetty ilmoitus julkaistaan yhden työpäivän kuluessa Rekrytointi.com -sivustolla. Asiakaspalvelun kautta jätetystä ilmoituksesta lähetetään lasku asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Laskun maksuaika on 10 päivää netto.

LAURA Rekrytointi Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Taataksemme myös asiakkaillemme parhaan mahdollisimman palvelun LAURA Rekrytointi Oy pidättää itsellään oikeuden muokata ilmoituksen yksityiskohtia. Yhdenvertaisuuslain vastaiset ilmoitukset ovat laittomia ja voivat johtaa toimiin sekä ilmoittajaa että julkaisijaa kohtaan. LAURA Rekrytointi Oy hyväksyy ilmoitukset sivustolleen sillä oletuksella, että ilmoituksen jättäjä vahvistaa kaikkien työtehtävään tai koulutukseen liittyvien syrjiviltä vaikuttavien edellytysten tai pätevyysvaatimusten olevan voimassaolevaan lakiin liittyvien poikkeusten mukaisia. Jos vahvistuksesta huolimatta uskomme ilmoituksen olevan syrjivä, voimme harkintamme mukaan joko muokata ilmoitusta tai poistaa sen kokonaan palvelusta. Poistetun ilmoituksen maksua ei hyvitetä.

Ilmoittaja sitoutuu kohtelemaan ilmoitukseensa vastaavia hakijoita ammattimaisesti sekä oikeudenmukaisesti eikä tekemään mitään mikä aiheuttaa huonoa mainetta Rekrytointi.com -sivustolle.

LAURA Rekrytointi Oy ei takaa hakijoita sen sivustolla oleviin ilmoituksiin eikä myöskään sitä, että ilmoituksiin vastaavat hakijat ovat ominaisuuksiltaan sopivia ilmoitettuun työhön tai koulutukseen. On ilmoittajan vastuulla laatia ilmoitukset niin, että niissä on esitettynä kaikki hakijan kannalta olennaiset vaatimukset tai toivomukset.

Rekrytointi.com -sivustolla julkaistut työpaikka- tai koulutusilmoitukset voidaan julkaista myös kolmannen osapuolen työpaikkasivustoilla riippuen Rekrytointi.comin ja toisten sivujen keskinäisestä yhteistyöstä kunakin aikana. Ilmoituksia voidaan myös julkaista LAURA Rekrytointi Oy:n sosiaalisen median kanavilla, kuten Facebookissa, Twitterissä, LinkedIn:ssä tai muissa mahdollisissa kanavissa. Eri kanavien kautta jätetyt ja mahdollisesti eri tavoin hinnoitellut ilmoitukset voivat saada sekä Rekrytointi.com -sivustolla että muilla sivustoilla eri tasoisen näkyvyyden.

Jättäessään ilmoituksen asiakas suostuu, että palvelussaan LAURA Rekrytointi Oy saa käyttää asiakkaan ilmoituksessa käyttämää materiaalia tai sisältöä, kuten nimeä, tavaramerkkiä ja logoa. Lisäksi asiakas suostuu siihen, että LAURA Rekrytointi Oy voi käyttää asiakasta referenssinään yrityksen markkinointimateriaaleissa ja tällöin käyttää asiakkaan nimeä, tavaramerkkiä ja logoa esimerkeissään tarjoamistaan palveluista.

1.7 Maksupalvelutarjoaja

Maksupalveluntarjoajana toimii toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä LAURA Rekrytointi Oy:öön.

Paytrail Oyj, Y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com