Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 18.5.2018 klo 12.00 mennessä

SAIRAANHOITAJAN TOIMI
Alkusijoituspaikka Lestijokilaakson kotihoito, Kannus

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Kokemus alueen hoitotyöstä sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Odotamme alueen työn tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä. Lisäksi arvostamme aiempaa alueen työkokemusta. Valitulta henkilöltä edellytetään valmiuksia ja sitoutumista työkiertoon. Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto – ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Soiten kotihoito on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja antavat palveluesimies Mervi Salonen puh. 040 804 2440, palvelualuejohtaja Sari Kallinen puh. 040 806 5749

Kokkolassa 23.4.2018

 

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

 

 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite lediganslår att sökassenastden 18.5.2018 klo 12.00

 

EN SJUKSKÖTARBEFATTNING
Första placeringen är Lestijokilaakso hemvård, Kannus

Behörighetsvillkoren är sjukskötarexamen. Erfarenhet av områdets vårdarbete samt kunskaper i det andra inhemska språket anses som merit.

Vi förväntar oss kännedom om arbete, utvecklingspositivitet, god organisationsförmåga, förmåga att anpassa sig till förändrade situationer samt klientinriktat arbetssätt i en mångprofessionell arbetsenhet. Dessutom värdesätter vi tidigare arbetserfarenhet från området. Av den som valts förutsätter vi beredskap och förbindande till arbetsväxling. Uppgiften kräver att använda egen bil.

Lönen bestäms enligt det gällande kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt enligt samkommunens bedömning av arbetets svårighetsgrad.

Befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga CV till den elektroniska ansökan. Till den elektroniska ansökan bifogas inte kopior av examens och arbetsintyg, men de bör tas med till en eventuell intervju.

Före fastställandet av valet bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga som skrivits av samkommunens företagsläkare samt negativ resultat av narkotikatest. Dessutom ska den valda ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med 48 § och en giltig utredning om tuberkulos i andningsorganen i enlighet med 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). 6 månaders prövotid tillämpas.

Soites hemvård är rökfri. I arbetet ingår undervisningsskyldighet.

Ytterligare uppgifter ger serviceförman Mervi Salonen tel. 040 804 2440, serviceområdets chef Sari Kallinen tel. 040 806 5749

Karleby 23.4.2018

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Osaamisalue:

Samankaltaisia ilmoituksia

Etkö löytänyt sopivaa ilmoitusta?

Anna potentiaalisten työnantajien löytää sinut luomalla itsellesi osaajaprofiili ilmaiseen Rekrytointi.com Osaajapankkiin. Profiilisi avulla Suomen parhaat työnantajat voivat tarjota sinulle kokemustasi ja osaamistasi vastaavia työtehtäviä.

Luo osaajaprofiili

Lähetä tämä ystävällesi